พนักงานของเรา

ผู้จัดการฝ่ายขาย สาขาปากเกร็ด

คุณ นพพล  แสงอุทัย
ผู้จัดการฝ่ายขาย สาขาปากเกร็ด
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

TOP SALE OF THE MONTH

คุณ อธิบดี  ดุมแก้ว 
ที่ปรึกษาฝ่ายขาย
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

TEAM A

คุณ กฤติกร  ไชยพิเนตร 
หัวหน้าทีม A
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ อธิบดี  ดุมแก้ว 
ที่ปรึกษาการขาย
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ ปิยะวรรณ คำทา 
ที่ปรึกษาการขาย
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ ณัฐลัดดา  ทรัพย์สหวงษ์
ที่ปรึกษาการขาย
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ เขมกร    มณีจันสุข  
ที่ปรึกษาการขาย
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ ธีรติ   ชมภู่      
ที่ปรึกษาการขาย
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ ประภัสสร  ชมภูคำ
ที่ปรึกษาการขาย
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

 

TEAM C

คุณ เติมนุศักดิ์ วุฒิศักดิ์
หัวหน้าทีม C
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ สมชาย กิจชน
ที่ปรึกษาฝ่ายขาย
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ ภัชลดา   ศักดานิธิกร 
ที่ปรึกษาฝ่ายขาย
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ กฤษณะพงษ์  นวมจิต
ที่ปรึกษาฝ่ายขาย
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

คุณ สันทณี  บุญเส็ง 
ลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายขาย
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

TEAM B

คุณ ชญาน์นันท์  รุ่งรุจจิรธนโชติ
หัวหน้าทีม B
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ ปารมี เทศเซ็น 
ที่ปรึกษาฝ่ายขาย
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ พัสกร  จำปามี
ที่ปรึกษาฝ่ายขาย
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ พหรมพร เพียรพิทักษ์
ที่ปรึกษาฝ่ายขาย
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

คุณ กัลยวีร์  ทองจำรูญ
ที่ปรึกษาฝ่ายขาย
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

ผู้จัดการฝ่ายขาย สาขาบางพูน

คุณ จักรพล  เกตุรัตน์
ผู้จัดการฝ่ายขาย สาขาบางพูน
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

TEAM D

คุณ กัญญนันทน์  คงอยู่
หัวหน้าทีม D
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ วิรยา    ปิดสุวรรณ์
ที่ปรึกษาฝ่ายขาย
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ กัญญนันทน์  คงอยู่
ที่ปรึกษาฝ่ายขาย
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

 

 

TEAM F

คุณ ปิ่นปินัทธ์  เหมือนฤทธิ์
หัวหน้าทีม D
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ นันทวุฒิ   ดาวขจร
ที่ปรึกษาฝ่ายขาย
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ เจนจิรา  ดีสารพันธ์
ที่ปรึกษาฝ่ายขาย
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

 

 

TEAM E

คุณ นภัสชญา  คิดสำโรง
ที่ปรึกษาฝ่ายขาย
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ น้ำฝน  สงบ
ลูกค้าสัมพันธ์ฝ่ายขาย
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

 

ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและบริการ สาขาปากเกร็ด

คุณ สาร มะลิหวล
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและบริการ สาขาปากเกร็ด
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

ฝ่ายงานบริการ

คุณ อำนาจ วันทอง
หัวหน้าส่วนที่ปรึกษางาน
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ วัชรศักดิ์ ศรีนางแย้ม
ที่ปรึกษาฝ่ายงานบริการ
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ อนุสรณ์  น้ำผึ้ง
ที่ปรึกษาฝ่ายงานบริการ
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ ธนภัทร์  สุวรรณมั่งคั่ง 
ที่ปรึกษาฝ่ายงานบริการ
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ ณัฐนัย  ชมจำปี  
ที่ปรึกษาฝ่ายงานบริการ B&P
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ จิราวรรณ ศรีลาสักดิ์
ธุรการ
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ สุพรรณษา  โพธิ
ลูกค้าสัมพันธ์ศูนย์บริการ
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ จรินยา ล้ำวารีกุล
ลูกค้าสัมพันธ์ศูนย์บริการ
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ นาฎอนงค์ เข่งค้า
แคชเชียร์
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

 

ฝ่ายซ่อมบำรุง

คุณ คงศักดิ์  เลิกนอก
หัวหน้าช่างเทคนิค
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

ว่าที่ร้อยตรี วรพล เพชรทอง
รองหัวหน้าช่างเทคนิค
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ พชร   มงคลยศ
รองหัวหน้าช่างเทคนิค
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ ขรรค์ชัย เผือกกันสี 
ช่างเทคนิค
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ นิธิอรรถ  คำแสน
ช่างเทคนิค
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ ปิยวัฒน์ หนองเทา
ช่างเทคนิค
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ วรากร ถิ่นตระกูล
ช่างเทคนิค
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ วีระวัฒน์ ผลมะขาม
ช่างเทคนิค
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ สุรชัย พงษ์พานิช
ช่างเทคนิค
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ สุรศักดิ์ เริกม่วง
ช่างเทคนิค
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ อรรถพล แสนมูล
ช่างเทคนิค
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ อำนาจ ยิ้มแย้ม
ช่างเทคนิค
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ ภัคธร พลายเถาะ
ช่างเทคนิค
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

 

ฝ่ายอะไหล่

คุณ เสกสิทธิ์ กรวดโคกสูง
หัวหน้าฝ่ายอะไหล่
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ ณรงค์   พุ่มทองคำ
ฝ่ายอะไหล่
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

 

ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและบริการ สาขาซ่อมสร้าง

คุณ จารุณี  แสงจันทร์
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและบริการ สาขาซ่อมสร้าง
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

ฝ่ายงานบริการ

คุณ ฤทธิไกร อมรธานิศ
ที่ปรึกษางานบริการ
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ วีรพจน์ เจิญสัตย์
ที่ปรึกษางานบริการ
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ วัชราภรณ์ ฉัยยาฤทธิ์
ที่ปรึกษางานบริการ
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ กานดา  ศรีทอง
ลูกค้าสัมพันธ์ศูนย์บริการ
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 
 

คุณ จิตรติญา จำรัสจิตร
ธุรการศูนย์บริการ
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ ปริศนา ปะเพระตา
แคชเชียร์
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

 

ฝ่ายซ่อมบำรุง

คุณ นพรัตน์ ศรีตะโชติ
หัวหน้าช่างเทคนิค
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ วีระวัตร์ ผลมะขาม
ช่างเทคนิค
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ อรรถพล  นวลเป็นใย
ช่างเทคนิค
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ กฤษณะ  เลิศลบชาตรี
ช่างเทคนิค
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ ขรรค์ชัย เผือกกันสี
ช่างเทคนิค
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ ศรัณย์  เยี่ยมจรรยา 
ช่างเทคนิค
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ ปริญญา  มากสืบมี
ช่างเทคนิค
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ พีรณัฐ  ยืนยง
ช่างเทคนิค
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ ศุภัคษร เพ็ชรสุข
ช่างเทคนิค
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

 

ฝ่ายอะไหล่

คุณ พรต  โทนทอง
เจ้าหน้าที่อะไหล่
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ อนันท์ ศิริศักดานิวัฒน์
เจ้าหน้าที่อะไหล่
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

 

ผู้จัดการศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง

คุณสาร มะลิหวน ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง และบริการ

คุณ สาร มะลิหวล
ผู้จัดการศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

ฝ่ายศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง

คุณ กิตติศักดิ์ รัตนวงษา
ปรึกษางานบริการศูนย์ซ่อมสี
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ ธนภูมิ ล้อกสิกร
ปรึกษางานบริการศูนย์ซ่อมสี
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ สุนทร  เรืองสุวรรณ
ปรึกษางานบริการศูนย์ซ่อมสี
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ ณัฐนัย  ชมจำปี
ปรึกษางานบริการศูนย์ซ่อมสี
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 
 

 

ฝ่ายศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง

คุณ ขนิษฐา พลสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์ซ่อมสี
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ ยุพารัตน์ แตงสะอาด 
เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงินศูนย์ซ่อมสี
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ อัญชลี เชิดฉาย 
เจ้าหน้าที่สโตร์ศูนย์ซ่อมสี
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์

 

คุณ สุรัตน์วดี ประดับสุวรรณ 
เจ้าหน้าที่สโตร์
มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์